TG 20460  Vastint Hospitality byggesystem


Holder

Vastint Hospitality B.V.
Hettenheuvelweg 51
1101 BM Amsterdam
Nederland

http://vastint.eu/hospitality/

Contact person holder

JK Veldink jk.veldink@vastint.eu

Contact person SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no