SINTEF sertifisererer brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".
 
 
Mer informasjon om personsertifisering:

 

Bakgrunn for ordningen

Standarden INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standardens tillegg A stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800.

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens tillegg B. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Hensikten med sertifisering i henhold til INSTA 800 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. En sertifisering kan bidra til:

 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden

Sertifikater utstedes på norsk, dansk eller engelsk. I norske sertifikater henvises det til den norske versjonen NS-INSTA 800, og i danske sertifikater henvises det til den danske standarden av DS/INSTA 800.. Sertifikater på engelsk utstedes primært til innehavere i de øvrige nordiske landene, med henvisning til den engelske versjonen av standarden DS/INSTA 800 E. DS/INSTA 800 E er den overordnede versjonen av standarden.

 

Hvem kan sertifiseres

 Det kan søkes sertifisering av personer som har:

1.   gjennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent eksaminator

2.   renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger

 

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjema

Søknad om sertifisering sendes normalt inn av kurs- /eksamensarrangøren. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering og underskrive søknaden, samt fylle ut eller ha med en CV til kurset/eksamen. Søknad sendes inn sammen med eventuelt kursbevis, eksamensbevis, CV, og eventuell annen dokumentasjon.

Søker kan også selv sende inn søknad om sertifisering til certification@sintef.no. Søknad skal inneholde opplysninger om:
     
 • Personopplysninger:
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse (privat eller jobb)
  • Fakturaadresse (hvis annen enn hovedadresse)
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
 • Hva det søkes sertifisering for inklusive kunnskapsnivå

 I tillegg skal dokumentasjon nevnt nedenfor være lagt ved søknaden.

 Kontakt oss på certification@sintef.no dersom du har spørsmål om dette.

 

Vedlegg til søknaden

Følgende skal legges ved søknaden
 
 
 1. Eksamensbevis og kursbevis fra godkjent kursleverandør og eksaminator, utstedt maksimalt seks måneder før søknad om sertifisering ble mottatt.
 2. CV som viser relevant erfaring for de fem siste år samt relevant utdanning og kurs / annen opplæring
 

Gyldighet og fornying av sertifikat

Sertifikatet er gyldig i tre år forutsatt at innehaveren sender inn rapport om aktiviteter knyttet til bruk av INSTA 800. Sertifikatet kan etter tre år fornyes dersom innehaveren ønsker det. SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post ca. tre måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon.
 
UNNTAK: Sertifikater som er utstedt/fornyet før 01.01.2018 har en gyldighet på 5 år. Ved fornying gis slike sertifikater også en gyldighet på 3 år.

Krav til dokumentasjon ved fornying vil kunne variere avhengig av sertifikatets utstedelsesdato og standardens status (revisjon m.m.). Normalt vil det kreves at søkeren har gjennomført et oppdateringskurs hos en godkjent leverandør. Oppdateringskurs kreves også innen en gitt frist når standarden utgis i revidert utgave.

Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

 

Kurs og eksamen

 

SINTEF Byggforsk har inngått samarbeidsavtaler med tre arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Byggforsks retningslinjer for personsertifisering i henhold til INSTA 800.

Kursarrangører

 
Industriveien 14
1481 Hagan
Tlf.: +47 917 69 269
Kontaktperson: Lena Furuberg 
 

Glad Consulting A/S

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tlf.: +45 70 255 477
Kontaktperson: Anne-Lise Schjønning, tlf. + 45 20 760 618
 

Ren-Consult AS

Skotselvveien 329
PB 255 3301 Hokksund
Tlf. 473 48 283
Kontaktperson: Per Arne Løvstad
 

Godkjente forelesere og eksaminatorer

Inger E. Dahl, Ren Ekspertise 
Lena Furuberg, Bygg &  Facility Consult AS
Georg Blomberg, Bygg & Facility Consult AS 
Klara Marie Mikkelsen, Glad Consulting A/S 
Lonnie Eickworth, Glad Consulting A/S
Anne-Lise Schjønning, Glad Consulting A/S 
Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS 
Tore Herseth Barlo, NHO Service 
Unny Ingvaldsen, Toma AS