SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)

Hva er en SINTEF Teknisk Godkjenning 

Godkjenningens status (TG, CE-merke og ETA)
Krav om sertifisering av byggevarer
Bruk av godkjenningsmerke for SINTEF Teknisk Godkjenning
Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningsdokumentets innhold
Miljørelaterte egenskaper
Produkter som kan godkjennes
Publisering og gyldighetstid
Søknad om SINTEF Teknisk Godkjenning
Duplikatgodkjenning
Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning 
Informasjon om anke og klagemuligheter

 

Hva er en SINTEF Teknisk Godkjenning 

EN SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Byggevareforskriften (DOK).
Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelse og informasjon om miljøegenskaper.

 

SINTEF overvåker intern produksjonskontroll ved inspeksjon på produksjonsstedet. I tillegg blir produktene med jevne mellomrom testet i våre laboratorier eller i andre akkrediterte laboratorier.  

 

SINTEF Teknisk godkjenning er rettet mot det norske markedet, og omfatter alle typer byggevarer, herunder komponenter og konstruksjonssystemer.

Dokumentasjonsordningen er egnet for nye og etablerte produkter, og gjelder både for norskproduserte og importerte byggevarer.

 

Godkjenningens status (TG, CE-merke og ETA)

SINTEF Teknisk Godkjenning er en frivillig dokumentasjon som bekrefter at produktet har de egenskapene som kreves for at byggverket som produktet anvendes i kan oppfylle grunnleggende krav i byggteknisk forskrift (TEK).

Europeisk teknisk bedømmelse, ETA, (tidligere kalt europeisk teknisk godkjenning) utarbeides som grunnlag for å kunne CE-merke byggevarer der produktet ikke dekkes av en harmonisert produktstandard. Dersom det er utarbeidet ETA for et produkt, skal produktet CE-merkes i henhold til denne.

For produkter som skal CE-merkes, er SINTEF Teknisk Godkjenning en tilleggsdokumentasjon som viser at produktet er i samsvar med kravene i regelverket og norsk byggeskikk. Det er viktig å være klar over at en CE-merking ikke er en tilstrekkelig dokumentasjon på at produktet kan brukes i byggverk som skal tilfredsstille krav i norske byggeregler. CE-merkingen angir at produktet kan markedsføres og selges lovlig i Norge.

Krav om sertifisering av byggevarer

For CE-merkede byggevarer er krav til sertifisering av produktet (System 1 eller 1+) eller av produksjons­kontrollen (System 2+) gitt i harmonisert produktstandard eller i ETA.  

For ikke CE-merkede byggevarer er det i veiledningen til Byggevareforskriften (DOK) forutsatt tilsvarende sertifisering når produktene har tilnærmet samme funksjon som produkter hvor aktuell produktstandard eller ETA krever sertifisering 
 
I veiledningens $12 er det angitt krav til sertifisering av følgende byggevarer:
 • Prefabrikkerte bygningsmoduler - System 1
 • Våtromsplater - System 2
 • Prefabrikkerte baderomsmoduler - System 1
 • Brannmaling - System 1
 • Produkter i kontakt med drikkevann - System 1+

For å markedsføre og selge byggevarer som nevnt ovenfor kreves det produktsertifisering i henhold til det angitte systemet.

For å oppfylle krav til sertifisering av slike byggevarer tilbyr SINTEF utarbeidelse av ETA (Europeisk Teknisk Bedømmelse), SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat.

Ta kontakt med oss på e-post certification@sintef.no hvis du ønsker å få sertifisert dine byggevarer.

 

Bruk av godkjenningsmerke for SINTEF Teknisk Godkjenning

Alle innehavere av en SINTEF Teknisk Godkjenning får et godkjenningsmerke fra SINTEF Certification. Se eksempel på godkjenningsmerke nedenfor.

Godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning kan benyttes av bedriften på produkt, emballasje og markedsføringsmateriell. Bruk av godkjenningsmerket for å vise at produktet er godkjent, gjøres ved å merke produktet direkte, eller ved å vise merket i brosjyrer og annen markedsføring (annonser, web, brev o.l.). Merket må bare brukes i direkte tilknytning til det produktet som er godkjent. Merket må ikke brukes på en måte som kan gi inntrykk av at også andre, ikke godkjente produkter fra samme leverandør/produsent også omfattes av godkjenningen. SINTEFs logo skal ikke brukes.

Dersom godkjenningen utløper, oppheves eller trekkes tilbake, skal bruken av godkjenningsmerket og annen henvisning til SINTEF Teknisk Godkjenning opphøre umiddelbart.

 
 
 
 

Grunnlag for godkjenningen

SINTEF Teknisk Godkjenning angir produktegenskaper fremskaffet ved typeprøving og/eller beregninger, eventuelt supplert med erfaringer fra praktisk bruk.

Produkter som skal være CE-merket i henhold til Byggevareforordningen, må ha CE-merke med tilhørende ytelseserklæring på plass før det kan publiseres en SINTEF Teknisk Godkjenning for produktet.

I tillegg til minstekravet til produktdokumentasjon, inneholder en SINTEF Teknisk Godkjenning dokumentasjon av egenskaper, bruksområder og forutsetninger for bruk som anbefales av SINTEF, i Byggforskserien, av bransjeinstitusjoner eller i veiledningen til TEK.

Godkjenningsdokumentets innhold

Godkjenningsdokumentet inneholder følgende informasjon:

 • Produktbeskrivelse
 • Bruksområde
 • Produktegenskaper
 • Betingelser for bruk
 • Overvåkende produkt- og produksjonskontroll
 • Grunnlag for godkjenningen
 • Produktbeskrivelse

Godkjenningen angir spesifikasjon av materialer, delmaterialer og eventuell komponentsammensetning, og eventuelt referanser til produktstandarder og kontrollbeskrivelser. Ved godkjenning av konstruksjonssystemer kan det også refereres til særskilte konstruksjonsdetaljer som samles i et eget dokument, og som da er en del av godkjenningen.

For prefabrikkerte baderomsmoduler og bygningsmoduler omfatter TG de materialer og løsninger som er beskrevet i TG. SINTEF utfører årlig overvåkende kontroll av produksjonen av moduler, og vi følger opp på våre fabrikkbesøk at materialer og løsninger samsvarer med beskrivelse i TG. Dersom en produsent leverer moduler som avviker fra beskrivelse i TG er et slikt avvik ikke vurdert av SINTEF. Saker der leverte moduler har avvik fra TG må vurderes av aktørene i byggeprosjektet, og løses i byggeprosjektet. Dersom en produsent ønsker moduler med alternative materialer og/eller løsninger kan dette vurderes av SINTEF og tas inn i TG. 
 

Bruksområde

Godkjenningen angir hvilke bruksområder produktet er godkjent for, f.eks. bygningsdeler bygningstyper, klimasoner og brannmotstandsklasser.

Produktegenskaper

Godkjenningen omfatter dokumentasjon av følgende produktegenskaper:

 • Bæreevne
 • Sikkerhet ved brann
 • Helse og miljø
 • Sikkerhet i bruk
 • Støyvern
 • Varmeisolasjon og energisparing
 • Brukbarhet og bestandighet

Produktegenskaper blir så langt det er mulig angitt på en enhetlig måte, slik at egenskaper og kvaliteter for produkter av samme type eller for samme bruksområde kan sammenlignes.

Betingelser for bruk

Godkjenningen angir hvilke krav som stilles til forhåndsprosjektering ved bruk av produktet, samt krav til montering/installering som er avgjørende for at produktet skal fungere som forutsatt.

Overvåkende produkt- og produksjonskontroll

Alle produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning skal være underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll. Kontrollen skal sikre at produktene til enhver tid har de egenskapene som er oppgitt i godkjenningen. Vår erfaring tilsier at slike kontroller har en hensikt, da kontrollene i noen tilfeller avdekker avvik i produksjonskontrollen eller ved produktet.

Produsenten må ha et tilfredsstillende system for intern produksjonskontroll, som kontrolleres gjennom bedriftsbesøk utført av SINTEF eller et annet teknisk kontrollorgan. For CE-merkede produkter som trenger sertifisert produksjonskontroll, vil denne kontrollen, dersom den kan utføres av SINTEF, bli koordinert med overvåkende kontroll for SINTEF Teknisk Godkjenning.

Grunnlag for godkjenningen - teknisk dokumentasjon

Godkjenningsdokumentet inkluderer en referanseliste over de mest aktuelle rapportene fra typeprøving, beregninger o.l. som er lagt til grunn for godkjenningen.

Miljørelaterte egenskaper

Alle produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning har vært gjenstand for en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i produktet, avgivelse av helsefarlige stoffer til innemiljø, drikkevann, jord og grunnvann, og rutiner for avfallshåndtering og gjenbruksmuligheter. Miljøvurderingen tilpasses bruksområdet produktet er godkjent for.
 
Dokumenter relevant for miljøvurdering i TG ligger her:

BREEAM-NOR

 
SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent som dokumentasjon i henhold til BREEAM-NOR v6.0 for følgende produkter:
 • Fravær av miljøgifter iht kriterier i Mat 02 Bærekraftige materialvalg - produktkrav
 • Emisjoner fra byggeprodukter iht kriterier i Hea 02 Inneluftkvalitet

Henvisning til EPD i TG

 • SINTEF Teknisk Godkjenning kan også inkludere henvisning til en miljødeklarasjon  (EPD) i henhold til EN 15804. EPD må være gyldig og publisert hos programoperatør som utesteder EPDer iht ISO 15804 for eksempel  EPD-Norge, Institut Bauen und Umwelt, Environdec og Ecoplatform.
 • EPDene det henvises til må være spesifikt for produktet som inngår i SINTEF Teknisk Godkjenning. Generiske EPDer for eksempel for bransjer godkjennes ikke. Innehaver av TG må være innehaver av EPD. EPD for delkomponenter i byggesystem tas normalt sett ikke med i TG.

Miljøvurdering i SINTEF Miljøsertifikat og SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Miljøsertiifkat kan benyttes til å dokumentere helse- og miljøegenskaper for enkelte produktgrupper som inngår i SINTEF Teknisk Godkjenning. Eksempel på produktgrupper der SINTEF Miljøsertifikat er aktuell som dokumentasjon er lim og fugemasser. Se informasjon om SINTEF Miljøsertifikat: https://www.sintefcertification.no/portalpage/index/279 
 

 Produkter som kan godkjennes

SINTEF Teknisk Godkjenning kan utstedes for alle typer byggevarer, herunder også komponenter og konstruksjonssystemer som SINTEF bedømmer å være egnet til sitt angitte bruksområde. Dokumentasjonsordningen er egnet både for nye og etablerte produkter på markedet, og gjelder både for norskproduserte og importerte byggevarer.

Publisering og gyldighetstid

Innehavere av SINTEF Teknisk Godkjenning mangfoldiggjør selv godkjenningsdokumentene etter behov. Liste over de til en hver tid godkjente produkter, og selve godkjenningsdokument blir publisert på www.sintefcertification.no. Nettsiden blir ajourført kontinuerlig.

En godkjenning utstedes for fem år av gangen, men revideres hver gang det gjøres endringer i produktet, bruksområdet eller i betingelsene for bruken. Godkjenningsdokumentet får da ny dato, og gyldig versjon er den som er publisert på www.sintefcertification.no.
 
For hver godkjenning utarbeider SINTEF en kontrakt med innehaveren av godkjenningen, og en kontrollbeskrivelse inngår som en del av kontrakten. En godkjenning kan trekkes tilbake umiddelbart dersom vilkårene for godkjenningen ikke blir opprettholdt i henhold til kontrakt eller kontrollbeskrivelse.
 

Søknad om SINTEF Teknisk Godkjenning

For å søke om SINTEF Teknisk Godkjenning må søknadsskjema lastes ned og fylles ut elektronisk:

 
Underlagsdokumentasjon nummereres og føres inn som vedlegg i skjemaet. Søknadsskjema og underlagsdokumentasjon som for eksempel prøvings- og beregningsrapporter, brosjyrer, monteringsanvisning og datablader legges ved i e-post og sendes til certification@sintef.no,
 
Utarbeidelse av godkjenninger gjøres i samarbeid med søker, som ofte er importør eller produsent av produktet. Vi aksepterer normalt prøverapporter fra andre utpekte kontrollorganer eller kjente institutter.  
 
Når vi mottar søknaden vil vi utpeke en prosjektleder som tar kontakt med dere for å avtale videre arbeid. Arbeid igangsettes ikke før vi har gjort en avtale om videre arbeid og kostnader innenfor en kontrakt. 

Duplikatgodkjenning

Duplikat av SINTEF Teknisk Godkjenning er en godkjenning som er identisk med en annen godkjenning, men med forskjellig produktnavn og/eller innehaver. 

Duplikatgodkjenning er aktuelt der;

 • innehaver ønsker å markedsføre et produkt under et annet produktnavn
 • innehaver ønsker å ha godkjenning for et produkt under en form for "private-label", i tillegg til godkjenning for produktet
 • to ulike firmaer selger samme produkt med ulikt produktnavn, og begge ønsker å ha en godkjenning for produktet
Forutsetning for å utstede duplikatgodkjenning;
 • må være en ren kopi av en annen godkjenning (originalgodkjenning), bortsett fra produktnavn og/eller innehaver
 • preging/merking på produktet og farge kan være forskjellig forutsatt at dette ikke påvirker egenskapene til produktet
 • kan kun utstedes med tillatelse fra innehaver av originalgodkjenning.
Forutsetninger for opprettholdelse av duplikatgodkjenning;
 • utgis med samme gyldighetsdato som originalgodkjenning 
 • oppdateres når originalgodkjenning oppdatere
 • innehaver av originalgodkjenning kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen for duplikatgodkjenning
 • kontrolloppfølging for originalgodkjenning dekker kontrolloppfølging for dupliktatgodkjenning
 • duplikatgodkjenning har 1/3 dels gebyr for opprettelse av godkjenningen
For forespørsel om duplikatgodkjenning kontakt oss på certification@sintef.no
 
 

 Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning

Det er utarbeidet retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning for produkter innenfor de største produktgruppene.  Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning kan fås på forespørsel. Kontakt certification@sintef.no
  

 Informasjon om anke og klagemuligher