Personsertifisering for service av minirenseanlegg

For å sikre at service av minirenseanlegg blir utført av personell med relevant kompetanse har SINTEF etablert en personsertifiseringsordning innen området. SINTEF er et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan som sertifiserer servicepersonell for minirenseanlegg etter SINTEFs retningslinjer for personsertifisering for service av minirenseanlegg. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

 

 
Mer informasjon om personsertifisering for service av minirenseanlegg:

Bakgrunn for ordningen

Det er viktig at service av minirenseanlegg blir utført korrekt. Dette bidrar til å sikre at anleggene vil fungere som forutsatt og således tilfredsstille myndighetenes krav til utslipp. Forurensingsforskriftens § 12-13 stiller krav til at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. I vedlegg 2, punkt 2.3 i kapittel 11 i forurensingsforskriften spesifiseres det at en forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Før 2022 har det ikke funnes noen måte å dokumentere kompetanse for drift og service av minirenseanlegg på personnivå. Med bakgrunn i dette har SINTEF de siste par årene jobbet med å få på plass en personsertifiseringsordning for service på minirenseanlegg som nå tilbys.

Hensikten med sertifisering er å dokumentere at personer som utfører service har relevant kompetanse, og at denne kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes. Et personsertifikat vil angi hvilke produkter sertifikatinnehaveren har tilegnet kompetanse om.

Hvem kan sertifiseres

Det kan søkes sertifisering av personer som oppfyller følgende kriterier:

 
  1. Søker må ha gjennomført det eksamensrettede kurset Kurs i service av minirenseanlegg- grunnlag for personsertifisering, og bestått tilhørende eksamen.
  2. Søker må ha gjennomført produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør og mottatt dokumentasjon på dette i form av signert egenbekreftelsesskjema for de produkter sertifiseringen skal omfatte.
Det forutsettes at produkter det søkes sertifisering for tilfredsstiller krav til bruk i Norge. Dersom produktet ikke innehar SINTEF Teknisk Godkjenning må leverandøren som skal tilby produktet i det norske markedet fremskaffe dokumentasjon på at produktet tilfredsstiller krav til omsetning og bruk i Norge.

Bestått eksamen er gyldig og kan danne grunnlag for sertifisering/resertifisering i inntil 24 måneder etter at sensur er falt.
Det forutsettes i tillegg at faktura for sertifiseringskostnader (utstedelse og årsgebyr) er betalt før sertifikat kan utstedes.

Kostnader


Sertifiseringen faktureres med et fast årlig gebyr på NOK 1425. I tillegg kommer et gebyr for utstedelse av sertifikat. Gebyret for utstedelse er på NOK 2900. Alle priser er eksklusiv mva. og gjelder for 2024.
Kostnader for endring av sertifiseringsomfang, fornyelse av sertifisering, eller gjenopprettelse av tilbaketrukket sertifikat faktureres med samme beløp som ved nyutsendelse.

Søknad og dokumentasjon

Kandidater som har bestått eksamen på Kurs i service av minirenseanlegg kan søke om personsertifisering for service av minirenseanlegg.

Følgende dokumentasjon vedlegges ved søknad om personsertifisering:

Søkere skal ikke vedlegge eksamensresultater til søknaden. Kursleverandør oversender lister over kandidater som har deltatt på kurs og avlagt eksamen, samt eksamensresultater til SINTEF.


SINTEF vil oversende søknadsskjema og avtale om sertifisering til kandidater som har bestått eksamen. Søknad om sertifisering og tilhørende dokumenter sendes til minirenseanlegg@sintef.no.  Merk tittelfeltet med "Søknad om personsertifisering minirenseanlegg".

Produktspesifikk opplæring

Produktspesifikk opplæring skal tilbys av leverandøren av det aktuelle minirenseanlegget i det norske markedet, eller dennes representant, og skal dokumenteres ved bruk av egenbekreftelsesskjema. Krav til opplegg for produktspesifikk opplæring og hvordan opplæringen skal dokumenteres, finnes her

Dokumentasjonsgrunnlaget for produktspesifikk opplæring skal tilfredsstille krav til produktspesifikk opplæring gitt i retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg. Dokumentasjonsgrunnlaget skal godkjennes av et uavhengig tredjepartsorgan med relevant kompetanse. Dersom vurderingen er utført av et annet uavhengig tredjepartsorgan enn SINTEF, må den aktuelle kontrollrapporten sendes til SINTEF for godkjenning. For anleggstyper som omfattes av SINTEF Teknisk Godkjenning vil slik godkjenning inngå i underlaget for TG'en.

Opprettholdelse av sertifikat

For å opprettholde sertifiseringen skal den sertifiserte utføre midtveisrapportering. Dette gjøres ved å sende inn egenbekreftelsesskjema som dokumenterer at denne har gjennomført repetisjon av den produktspesifikke opplæring en gang i løpet av hver sertifiseringsperiode, og senest 36 måneder etter utstedelse/fornyelse. Det skal dokumenteres at repetisjonen av den produktspesifikke opplæringen dekker alle anleggstyper innehaver er sertifisert for. Den som tilbyr den produktspesifikke opplæringen, kan utføre midtveisrapporteringen på vegne av sertifikatinnehaver.
 
SINTEF Certification gir innehaver beskjed når tiden for rapportering nærmer seg og vil da oversende skjema for rapportering. 
 

Gyldighet og fornyelse av sertifikat

Personsertifikat for service av minirenseanlegg har en gyldighet på 5 år, og kan deretter fornyes for 5 år av gangen dersom søker ønsker det, og forutsatt at innehaveren sender inn midtveisrapportering som angitt over.  SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post 6 til 12 måneder før sertifikatet utløper, og innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse.

Ved første fornyelse etter 5 år stilles det krav til oppfriskning av produktspesifikk opplæring og dokumentasjon av dette. Dette kravet gjelder ved annenhver sertifiseringsperiode, dvs. etter 5 år fra førstegangsutstedelse, etter 15 år, etter 25 år, osv. Ved fornyelse 10 år etter første utstedelse stilles det krav til gjennomføring av komplett kurs med bestått eksamen. Dette kravet gjelder annenhver sertifiseringsperiode, dvs. 10 år etter førgangsutstedelse, etter 20 år, etter 30 år osv.
 
Se krav til dokumentasjon for opprettholdelse og ved fornyelse av sertifisering i tabellen under.
 

Tidspunkt

Krav til dokumentasjon

År

Hendelse

Kurs med eksamen

Produktspesifikk opplæring

0

Nyutstedelse

x

x

2,5

Midtveisrapportering

 

x

5

Fornyelse

 

x

7,5

Midtveisrapportering

 

x

10

Fornyelse

x

 

12,5

Midtveisrapportering

 

x

15

Fornyelse

 

 x 

17,5

Midtveisrapportering

 

x

20

Fornyelse

x

 

 

Utvidelse av sertifiseringsomfang

Innehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt i en sertifiseringsperiode søke om utvidelse av sertifiseringsomfang. Dette gjøres på samme måte som ved søknad om førstegangsutstedelse ved å fylle ut søknadsskjema, og levere nødvendig produktspesifikk dokumentasjon for de produktene som kandidaten ønsker at det reviderte sertifikatet skal gjelde for.

Oppsigelse og tilbaketrekking av sertifikat

Oppsigelse av sertifikatet kan gjensidig bare skje ved årsskifte, og skal meddeles skriftlig før 1. desember. Ved manglende betaling av årsgebyrer, eller dersom det kan dokumenteres at innehaveren ikke innehar nødvendig kompetanse om drift av minirenseanlegg, eller at personsertifikatet misbrukes, for eksempel ved at innehaver påberoper seg anleggsspesifikk kompetanse for anlegg som ikke omfattes av sertifiseringen, kan dette danne grunnlag for tilbaketrekking av sertifikatet. Tilbaketrekking kan også skje ved manglende rapportering av aktiviteter, eller ved manglende innrapportering av endringer i kontaktinformasjon eller fakturaadresse. Tilbaketrekking kan skje til ethvert tidspunkt i sertifiseringsperioden. Innbetalt gebyr tilbakebetales ikke ved oppsigelse av sertifikatet eller tilbaketrekking av sertifikatet i løpet av året. 

Gjenopprettelse av sertifikat

For gjenopprettelse av sertifikater som har gått ut på dato eller som er trukket tilbake gjelder følgende betingelser: 
 
  1. Søknad mottatt innen 12 måneder etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje uten krav om ny eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende midtveisrapportering er sendt inn.
  2. Søknad mottatt fra 12 måneder til 30 måneder etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje etter bestått eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende midtveisrapportering er sendt inn.
  3. Søknad mottatt mer enn 30 måneder (2,5 år) etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan kun skje etter gjennomført kurs og bestått eksamen.
Øvrige forutsetninger for gjenopprettelse er at kostnader til gjenopprettelse og eventuelt årsgebyr er betalt.
  

Kurs og eksamen

SINTEF har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Vann som i regi av kurssamarbeid mellom NMBU, NIBIO og Norsk Vann tilbyr kurset Kurs i service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering. Med den tilhørende eksamen danner dette kurset grunnlag for personsertifisering. Mer informasjon om kurs og eksamen finnes på kursarrangørens nettsider.
 
Kurs, eksamensopplegg og sensorer er godkjent som beskrevet i SINTEFs retningslinjer for personsertifisering for service av minirenseanlegg. 

Kursarrangører:

Norsk Vann BA
Vangsvegen 143, 2321 Hamar
E-post: post@norskvann.no
Kontaktperson: Gjertrud Eid, tlf: 958 64 047
 
NIBIO - Norsk Institutt for Bioøkonomi
Åkebakkveien 1, 1433 Ås
E-post: post: post@nibio.no
Kontaktperson: Guro Randem Hensel, tlf: 977 29 995
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetstunet 3, 1433 Ås
E-post: sevu@nmbu.no
Kontaktperson: Per Braarød Østby. tlf: 67 23 03 03

Godkjente forelesere

Arve Heistad, NMBU/Fakultet for realfag og teknologi (Realtek)
Willy Røstum Thelin, SINTEF
Øystein Vereide, Vereide Rådgivning og KLARO Renseanlegg Norge AS
Gjertrud Eid, Norsk Vann

Godkjente sensorer

Trond Mæhlum, NIBIO