Europeisk teknisk bedømmelse

Europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, forkortet ETA) utstedes for produkter til byggverk der produsenten ønsker å CE-merke produktet, men hvor produktet ikke dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det først er utarbeidet ETA, skal produktet CE-merkes i henhold til denne.
 
I prinsippet kan det utarbeides ETA for alle typer produkter til byggverk. CE-merking gir en formell adgang til markedsføring og omsetning i det indre europeiske markedet i henhold til den europeiske byggevareforordningen. Dette gjelder også for Norge.

ETA utarbeides av et europeisk teknisk bedømmelsesorgan (Technical Assessment Body, forkortet TAB). Slike organ oppnevnes av myndighetene i de enkelte europeiske land, innen ulike produktområder. Bedømmelsesorganene er medlemmer i organisasjonen European Organisation for Technical Assessment, forkortet EOTA (www.eota.eu). I Norge er SINTEF oppnevnt som teknisk bedømmelsesorgan, og kan utarbeide ETA innen de fleste områdene for produkter til byggverk.

ETA utarbeides på grunnlag av et bedømmelsesdokument, European Assessment Document (EAD). EAD beskriver primært hvilke produktegenskaper det er aktuelt å inkludere i en CE-merking, samt hvordan egenskapene skal bestemmes og kontrolleres. Normalt må det først utarbeides EAD for det aktuelle produktet eller produktområdet. For en del produktområder er det tidligere utarbeidet retningslinjer i form av ETAG (European Technical Approval Guideline). ETA kan utarbeides på grunnlag av eksisterende ETAG brukt som EAD. ETA kan også utarbeides på grunnlag av utstedte EAD etterhvert som disse foreligger hos EOTA, forutsatt at EAD er dekkende for produktet.