Personsertifisering

SINTEF sertifisererer brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".
 
 
Mer informasjon om personsertifisering:

Bakgrunn for ordningen

Standarden INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standarden ble i 2018 igjen utgitt i revidert utgave, og er nå delt i to deler; INSTA 800-1 og INSTA 800-2. Del 1 av standarden omhandler systemet for måling av rengjøringskvalitet, mens  betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800-1 er flyttet til standardens del 2.

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens del 2. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Hensikten med sertifisering for INSTA 800-1 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. Standarden stiller krav om at dokumentasjon av slik kunnskap skal gjøres gjennom sertifikater utstedt av et tredje parts sertifiseringsorgan. En sertifisering kan bidra til:

 

 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden.
Sertifikater utstedes på norsk, dansk eller engelsk. I norske sertifikater vises det til den norske versjonen NS-INSTA 800-1:2018, og i danske sertifikater vises det til den danske versjonen DS/INSTA 800-1:2018. Sertifikater på engelsk utstedes primært til innehavere i de øvrige nordiske landene, med henvisning til den engelske versjonen av standarden DS/INSTA 800 E:2018. DS/INSTA 800 E:2018 er den overordnede versjonen av standarden.

Hvem kan sertifiseres

 Det kan søkes sertifisering av personer som har:

1.   gjennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent eksaminator

2.   renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger

 

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjema

Søknad om sertifisering sendes normalt inn av kurs- /eksamensarrangøren. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering og underskrive søknaden, samt fylle ut eller ha med en CV til kurset/eksamen. Søknad sendes inn sammen med eventuelt kursbevis, eksamensbevis, CV, og eventuell annen dokumentasjon.

Søker kan også selv sende inn søknad om sertifisering til certification@sintef.no. Søknad skal inneholde opplysninger om:
     
 • Personopplysninger:
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse (privat eller jobb)
  • Fakturaadresse (hvis annen enn hovedadresse)
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
 • Hva det søkes sertifisering for inklusive kunnskapsnivå

 I tillegg skal dokumentasjon nevnt nedenfor være lagt ved søknaden

 Kontakt oss på certification@sintef.no dersom du har spørsmål om dette.

 

Vedlegg til søknaden

Følgende skal legges ved søknaden
 
 1. Eksamensbevis og kursbevis fra godkjent kursleverandør og eksaminator, utstedt maksimalt seks måneder før søknad om sertifisering ble mottatt.
 2. CV som viser relevant erfaring for de fem siste år samt relevant utdanning og kurs / annen opplæring
 

Gyldighet og fornying av sertifikat

Sertifikatet er gyldig i tre år forutsatt at innehaveren sender inn rapport om aktiviteter knyttet til bruk av
INSTA 800-1.Sertifikatet kan etter tre år fornyes dersom innehaveren ønsker det. SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post ca. tre måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon.
 
UNNTAK: Sertifikater som er utstedt/fornyet før 01.01.2018 har en gyldighet på 5 år. Ved fornying gis slike sertifikater også en gyldighet på 3 år.
Krav til dokumentasjon ved fornying vil kunne variere avhengig av sertifikatets utstedelsesdato og standardens status (revisjon m.m.). Normalt vil det kreves at søkeren har gjennomført et oppdateringskurs hos en godkjent leverandør. Oppdateringskurs kreves også innen en gitt frist når standarden utgis i revidert utgave.

Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

Oppdatering av sertifikater etter utgivelse av ny versjon av INSTA 800 i 2018


Som følge av at standarden er revidert må alle innehavere av sertifikater dokumentere at de har kompetanse om den reviderte standarden. Frist for dette er satt til 31.12.2019.

Gyldig dokumentasjon er kurs- og eksamensbevis fra deltagelse på oppdateringskurs avholdt av en av SINTEFs samarbeidspartnere, se punktet om Kurs og eksamen nedenfor. Av hensyn til EUs nye regler for personvern som er gjeldende fra mai 2018 (Personvernforordningen, The General Data Protection Regulation, GDPR) må det inngås ny avtale om sertifisering med alle innehavere. Det skal derfor sendes inn utfylt "Søknadsskjema og avtale om sertifisering" (nyeste skjema, per mars 2018 skjemaet som gjelder for 2018) sammen med kurs- og eksamensbevis. På bakgrunn av innsendt søknad og dokumentasjon utsteder SINTEF Certification reviderte eller fornyede sertifikater avhengig av utløpsdato for innehaverens gjeldende sertifikat. Sertifikatene gis en gyldighetstid på 3 år. Prinsipper for utstedelse av revidert kontra fornyet sertifikat samt kostander til dette er angitt nedenfor.
 Revidert sertifikat kan utstedes når:
 • utløpsdato for gjeldende sertifikat er senere enn 3 år fra eksamensdato/søknadsdato (noe som vil medføre redusert gyldighetstid i forhold til ekstistrerende sertifikat)
 • eventuell faktura for årsgebyr er betalt (dersom slik faktura er sendt ut)
Fornyelse faktureres med NOK 1750. Fornyet sertifikat utstedes så raskt som mulig etter at faktura for fornyelse er betalt.

Noen tips om når du bør gå på oppdateringskurs:

Utgivelsen av revidert standard vil sannsynligvis skape etterspørsel etter personer som kan dokumentere at de er sertifisert i henhold til den nye utgaven av standarden. Det vil derfor kunne være en fordel å sørge for å bli oppdatert og motta revidert/fornyet sertifikat så raskt som mulig. Utover dette anbefaler vi følgende:
 
 • Dersom du nylig har mottatt et sertifikat med 5 års gyldighet (sjekk utløpsdato på vår nettside www.sintefcertification.no) vil sertifiseringen bli behandlet som en revisjon, og du vil motta revidert sertifikat uten kostnader utover årsgebyr. Da anbefaler vi deg å vente så lenge som mulig. Husk imidlertid at kursarrangørene har begrenset kapasitet, så ikke vent for lenge.
 • Dersom sertifikatet ditt utløper 01.07.2021 eller tidligere vil sertifiseringen uansett bli behandlet som en fornying, og du må betale for utstedelse av fornyet sertifikat. Da anbefaler vi deg å ta oppdateringskurs forholdsvis snart og ikke senere enn 6 måneder før utløpsdatoen til ditt sertifikat.
 • Dersom sertifikatet ditt utløper etter 01.07.2021 kan du selv velge om du vil ha revidert eller fornyet sertifikat. Velger du å gå på kurs tidlig, slik at det er mer enn 3 år fra du avlegger eksamen og til ditt sertifikat utløper, vil du få et revidert sertifikat uten kostnader utover årsgebyr. Dersom du velger å vent til det er mindre enn 3 år til ditt eksisterende sertifikat utløper vil vi utstede et fornyet sertifikat, og du må betale for utstedelse av sertifikatet.

 

Kurs og eksamen

SINTEF Byggforsk har inngått samarbeidsavtaler med flere arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Byggforsks retningslinjer for personsertifisering i henhold til INSTA 800.

Kursarrangører

Bygg & Facility Consult AS (sertifiseringskurs og oppdateringskurs i Norge)
 
Storgata 7
2000 Lillestrøm
Tlf.: +47 917 69 269
Kontaktperson: Lena Furuberg 
 

Glad Consulting A/S (sertifiseringskurs og oppdateringskurs i Danmark)

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tlf.: +45 70 255 477
Kontaktperson: Klara Maria Mikkelsen, tlf. + 45 317 58 277
 

Ren-Consult AS (sertifiseringskurs og oppdateringskurs i Norge)

Skotselvveien 329
PB 255 3301 Hokksund
Tlf. 473 48 283
Kontaktperson: Per Arne Løvstad
 
Standard Online AS (oppdateringskurs i Norge)
Mustads vei 1 PB 252 1326 Lysaker
Tlf. 975 81 568 / 67 83 87 00 (sentralbord)
Kontaktperson: Mette Cecilie Almark
 

Godkjente forelesere og eksaminatorer

Inger E. Dahl, Ren Ekspertise 
Lena Furuberg, Bygg &  Facility Consult AS
Georg Blomberg, Bygg & Facility Consult AS 
Klara Marie Mikkelsen, Glad Consulting A/S 
Lonnie Eickworth, Glad Consulting A/S
Anne-Lise Schjønning, Glad Consulting A/S 
Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS 
Tore Herseth Barlo, NHO Service 
Unny Ingvaldsen, Toma AS
Vidar Askelien, Savarent AS