Europeisk CPR-sertifikat som grunnlag for CE-merking

CPR-sertifikater i henhold til Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, CPR) utstedes som grunnlag for CE-merking av byggevarer der den europeiske Byggevareforordningen krever slik sertifisering. Forordningen angir ulike systemer for vurdering og deklarering av byggevarers egenskaper (Assessment and verification of constancy of performance, AVCP). Hvilket system som gjelder for den enkelte byggevare, er angitt i den harmoniserte produktstandarden for varetypen, eller i ETA (europeisk teknisk bedømmelse) for en spesifikk byggevare. For systemer som krever et CPR-sertifikat gjelder det enten sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll eller sertifisering av selve produktet. SINTEF Community er utpekt som sertifiseringsorgan for en rekke byggevarer.
 
 

Krav i lovverket om dokumentasjon av byggevarer

Byggevareforskriften (DOK) trådte i kraft 1. januar 2014, og er innført som et ledd i gjennomføring av Byggevareforordningen (Forordning 305/2011/EU fra Europaparlamentet og Det Europeiske Råd av 9 Mars 2011) i Norge. I Byggevareforordningen og Byggevareforskriften (DOK) stilles det krav om dokumentasjon av produktegenskaper som er relevante for de grunnleggende funksjonskrav til bygningskonstruksjoner:
  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Brannsikkerhet
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
  • Vern mot støy
  • Energiøkonomisering og varmeisolering
  • Bærekraftig bruk av naturressurser
Produsentene skal sørge for nødvendig dokumentasjon av produktenes egenskaper, og skal underlegge seg dokumentasjons- og kontrollsystemer som sikrer at produktet samsvarer med de tekniske spesifikasjoner som ligger til grunn for produksjon og kontroll av produktet. Denne samsvarsbekreftelsen danner grunnlaget for CE-merkingen av produktet
 

Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

Byggevareforordningen angir fem forskjellige systemer for samsvarsbekreftelse. Hvilket system som gjelder for en byggevare er angitt i Annex ZA i den harmoniserte produktstandarden for byggevaren, eller i ETA for byggevaren der slik dokumentasjon er utarbeidet. Begrepet typeprøving omfatter også beregninger der dette er aktuelt.
De tre strengeste systemene, dvs. system 2+, 1 og 1+, krever at det foreligger et CPR-sertifikat. I system 2+ skal fabrikkens produksjonskontroll være sertifisert og overvåket av et teknisk kontrollorgan som er utpekt som sertifiseringsorgan for den aktuelle byggevaren. I system 1 og 1+ skal selve produktet sertifiseres av et utpekt sertifiseringsorgan.
I system 3 kreves bare prøvningsrapport fra typeprøving utført av et utpekt prøvningsorgan, men ingen sertifisering. I system 4 kan produsenten selv gjøre alle oppgaver.
 
 
 
Systemer for samsvarsbekreftelse
 
 
 

SINTEF Community er teknisk kontrollorgan

Norske myndigheter ved Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har utpekt SINTEF Community som et teknisk kontrollorgan i henhold til Byggevareforordningen, med identifikasjonsnummer 1071. Utpekingen omfatter samsvarsvurderinger av produkter innenfor mer enn 30 produktområder. SINTEF Community er samtidig akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter i henhold til harmoniserte standarder og andre kravdokumenter underlagt Byggevareforordningen, med akkrediteringsnummer PROD 007.
  

Sertifisering av lastbærende komponenter i stål og aluminium

SINTEF Community er akkreditert og utpekt som teknisk kontrollorgan for sertifisering i henhold til NS-EN 1090-1 "Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner". 
Sertifikatet kan utstedes etter en førstegangsinspeksjon og forutsetter løpende inspeksjoner av produksjonen. Sertifisering etter kravene i NS-EN 1090-1 er grunnlag for CE-merking. 
 
Komponenter av stål og aluminium skal CE-merkes dersom de omfattes av en EN 1090-1, og ikke er på  CENs liste over produkter som ikke trenger å sertifiseres
Komponenten må være en bærende konstruksjon i henhold til Byggevareforordningen (CPR), som betyr at: 
  • produktet inngår varig i byggverket
  • produktet har en bærende funksjon i byggverket, dvs. at ev. svikt vil påvirke byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet. 
Komponenten kan ikke være dekket av omfanget av en annen harmonisert standard eller ETA.
 

Innledende kontroll av fabrikk

Før et CPR-sertifikat kan utstedes for system 2+, 1 og 1+, skal sertifiseringsorganet besøke fabrikken og kontrollere og akseptere den interne produksjonskontrollen for den aktuelle byggevaren. Dette innebærer også godkjenning av produksjons- og kontrollutstyr.
 

Overvåkende produksjonskontroll

Etter at et CPR-sertifikat er utstedt, skal et utpekt kontrollorgan jevnlig besøke fabrikken og kontrollere at produsentens produksjonskontroll fungerer, og at forutsetningene for sertifikatet fortsatt er tilstede. Antall besøk er spesifisert i den aktuelle produktstandarden eller i grunnlaget for ETA, og er vanligvis en gang pr. år. For produkter som er underlagt system 1+ for samsvarsbekreftelse, vil kontrollen også omfatte stikkprøver av produktets egenskaper.
 

Gyldighetstid 

Sertifikater gis generelt en løpende gyldighet, men fornyes formelt med et nytt sertifikat senest hvert femte år. Det tegnes en kontrakt mellom SINTEF Certification og innehaveren om oppfølging og eventuell revisjon ved endringer i produktet, produksjonen eller andre forhold som har betydning for sertifikatet. Om endringene vurderes å være vesentlige, trekkes sertifikatet tilbake.

 

Publisering

Innehavere av CPR-sertifikat mangfoldiggjør selv sine sertifikater etter behov. Sertifikater utstedt av SINTEF Community publiseres på www.sintefcertification.no.
 

Søknad om sertifisering

 
Underlagsdokumentasjon nummereres og føres inn som vedlegg i skjemaet. Søknadsskjema og underlagsdokumentasjon som for eksempel prøvings- og beregningsrapporter, brosjyrer, monteringsanvisning og datablader legges ved som vedlegg i e-post og sendes til certification@sintef.no, eller per brev til 
 
SINTEF Community 
Pb 124 Blindern
0314 Oslo 
 

Alternativer til CPR-sertifikat

Dersom det ikke foreligger en harmonisert standard eller ETA for produktet som krever CPR-sertifikat kan det utstedes et SINTEF Produktsertifikat eller en SINTEF Teknisk Godkjenning