SINTEF Produktsertifikat (PS)

 
 

Hva er SINTEF Produktsertifikat

SINTEF Produktsertifisering er en frivillig, norsk sertifiseringsordning. SINTEF Produktsertifikat kan utstedes for byggevarer som ikke har krav om CE-merking og CPR-sertifikat, og angir at byggevaren er i samsvar med en nasjonal eller internasjonal produktstandard eller annen teknisk spesifikasjon, og at produksjonen er underlagt løpende kvalitetskontroll.
 
SINTEF Produktsertifikat utstedes for både norskproduserte og importerte byggevarer. 

Krav i lovverket om dokumentasjon av byggevarer

Byggevareforskriften (DOK) stiller krav om dokumentasjon av produktegenskaper som er relevante for de grunnleggende krav til bygningskonstruksjoner:
 
 • Mekanisk motstandsevne og stabilitet 
 • Brannsikkerhet 
 • Hygiene, helse og miljø 
 • Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk 
 • Vern mot støy 
 • Energiøkonomisering og varmeisolering 
 • Bærekraftig bruk av naturressurser 
 
Produsenter av byggevarer skal sørge for nødvendig dokumentasjon av produktenes egenskaper.  
 
Produkter som ikke har krav om CE-merking, skal ha produktdokumentasjon som tilsvarer det som kreves for CE-merking av lignende produkttyper. SINTEF Produktsertifikat er en slik dokumentasjon.

Krav om sertifisering av byggevarer

For CE-merkede byggevarer er krav til sertifisering av produktet (System 1 eller 1+) eller av produksjons­kontrollen (System 2+) gitt i harmonisert produktstandard eller i ETA.  

For ikke CE-merkede byggevarer er det i veiledningen til Byggevareforskriften (DOK) forutsatt tilsvarende sertifisering når produktene har tilnærmet samme funksjon som produkter hvor aktuell produktstandard eller ETA krever sertifisering. 
 
I veiledningens §12 er det angitt krav til sertifisering av følgende byggevarer:
 • Prefabrikkerte bygningsmoduler - System 1
 • Våtromsplater - System 2+
 • Radonmembraner - System 1
 • Prefabarikkerte baderomsmoduler - System 1
 • Brannmaling - System 1
 • Produkter i kontakt med drikkevann - System 1+ 

For å markedsføre og selge byggevarer som nevnt ovenfor kreves det produktsertifisering i henhold til det angitte systemet.

For å oppfylle krav til sertifisering av slike byggevarer tilbyr SINTEF utarbeidelse av ETA (Europeisk Teknisk Bedømmelse), SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat.

Ta kontakt med oss på e-post certification@sintef.no hvis du ønsker å få sertifisert dine byggevarer.

Produkter som kan sertifiseres 

Det er grunnlag for å sertifisere et produkt dersom det foreligger en norsk, europeisk eller internasjonal standard eller teknisk spesifikasjon for produkttypen. Et produkt kan sertifiseres etter en eller flere standarder, eller deler av en standard. For produkter med krav om CPR-sertifikat og CE-merking, kan det ikke utstedes SINTEF Produktsertifikat. For slike produkter kan vi utstede en SINTEF Teknisk Godkjenning dersom kunden ønsker det.

SINTEF er teknisk kontrollorgan

SINTEF er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter som dekkes av EUs byggevareforordning. SINTEF er også utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med identifikasjonsnummer 1071 til å gjøre samsvarsvurdering av produkter innenfor mer enn 30 produktområder i henhold til Byggevareforordningen. Produktsertifisering følger retningslinjene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012 "Samsvarsvurdering – Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester", og omfatter sertifisering av produkter og produkters produksjonsprosesser. Utpekingen av SINTEF som teknisk kontrollorgan er publisert i EU-kommisjonens NANDO-base.

Sertifisering av komponenter i kontakt med drikkevann

Metalliske produkter og komponenter som kommer i kontakt med drikkevann, må testes for utlekking av bly og kadmium i henhold til NKB produktregler 4 for å få SINTEF Produktsertifikat. Byggteknisk forskrift (TEK) stiller krav til maksinnhold av bly og kadmium i komponenter som er i kontakt med drikkevann for å sikre at drikkevannet oppfyller krav i Norge. Eksempel på produkter i kontakt med drikkevann er tappearmaturer, rør, ventiler og koblinger.

 

Tappearmatur for drikkevann. Foto: SINTEF
 

Akkreditert sertifisering av stiger og stillas 

Stiger og stillaser som omfattes av Produsentforskriften kapittel 4 har krav til produktsertifisering. Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften. Sertifiseringskravet gjelder også for stillaskomponenter, gardintrapper, arbeidsbukker og kantsikringsprodukter.

Produktsertifisering for stiger, stillas og kantsikring iht. Produsentforskriften erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016. De tidligere typegodkjenningene er nå, med noen få unntak, utgått. For omsetting på det norske markedet må man ha et produktsertifikat i henhold til Produsentforskriften. SINTEF er akkreditert for sertifisering etter produsentforskriftens kapittel 4 og kan utstede et slikt produktsertifikat.
 
Enkelte typer produkter som tidligere hadde krav om typegodkjenning fra Arbeidstilsynet er definert som byggevarer og dermed omfattet av den såkalte Byggevareforskriften (DOK). Dette gjelder blant annet produkter som takstiger, utstyr for takadkomst, taksikringskroker og veggstiger som er fastmontert til bygg.
 
De tre første produktene har krav om CE-merking, ytelseserklæring og laboratorieprøving hos et teknisk kontrollorgan. I Norge skal ytelseserklæring foreligge på norsk, svensk eller dansk. Veggstiger har ikke krav om CE-merking, men er omfattet av DOK kap. III og må oppfylle kravene i denne. Andre typer produkter av type stiger, kantsikring og stillas har krav om typegodkjenning eller produktsertifikat iht. produsentforskriften som nevnt ovenfor.
 
I den norske produsentforskriften står det blant annet at
 • Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i § 4-1 til § 4-4 og eventuelle relevante standarder er oppfylt.
 • Monterings- og bruksveiledning skal være på norsk og gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier.
 • Monteringsveiledningen skal angi hvordan de forskjellige komponentene skal settes sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres.
 • Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret.

For å starte en sertifiseringsprosess må følgende være på plass:
 • Faktura- og kontaktinformasjon til søker av SINTEF Produktsertifikat.
 • Utfylt søknadsskjema for SINTEF Produktsertifikat.
 • Navn på produkt, monteringsveiledning og oversikt/liste over alle komponenter (navn, nummer, tegning og dimensjoner) som ønskes at skal inngå i sertifikatet.
 • Tilgjengelig kompetanse på beregninger av stillassystemer etter EN 12810-1.
 • Oversikt/liste over eventuelle prøverapporter og beregningsrapporter som finnes med henvisning til hvilken standard dokumentasjonen gjelder for.

Utarbeidelse av nødvendige prøverapporter og beregningsrapporter inngår ikke som en del av sertifiseringsprosessen og utføres separat fra denne. Veiledningen til produsentforskriften § 4-1 spesifiserer relevante produktstandarder for stiger og stillas. De tekniske kravene i disse skal oppfylles i eventuelle prøverapporter og beregningsrapporter. Veiledningen kan finnes her ved å trykke på "Arbeidstilsynets kommentar". SINTEF aksepterer normalt prøverapporter fra laboratorier akkreditert for den relevante prøvemetoden. Ønsker dere laboratorietesting hos SINTEF kan dere kontakte laboratoriet i Oslo på epost Community.Lab.Oslo@sintef.no.
 
Hvis du ønsker dialog med SINTEF om produktsertifisering av stiger og stillaser ber vi deg fylle ut søknadsskjema for SINTEF Produktsertifisering. Kostnadene for produktsertifisering avhenger av hvilken type produkt som skal sertifiseres, og hvilken dokumentasjon som finnes for produktet. For å holde kostnadene nede er det viktig at underlagsdokumentasjon er gyldig og i henhold til krav og relevante produktstandarder. I dialog om SINTEF Produktsertifikat for stiger og stillaser vil du få informasjon om kostnader. Mer informasjon om søknad finnes her.
 
Når vi mottar søknaden vil vi utpeke en prosjektleder som tar kontakt med dere for å avtale et informasjonsmøte hvor informasjon fra søker og sertifiseringsprosessen gjennomgås. Evaluering av dokumentasjon ved et utarbeidelsesprosjekt kan først starte når det er inngått en skriftlig avtale om prosjektarbeidet.

Grunnlag for sertifisering 

Produktsertifikat utstedes på grunnlag av prøveresultater, beregninger og annen verifisering av byggevarens egenskaper som spesifisert i den aktuelle tekniske spesifikasjonen. Prøving, beregning og verifisering må være utført av en nøytral instans som kan aksepteres av SINTEF.

Produkt- og produksjonskontroll 

Alle produkter med SINTEF Produktsertifikat er underlagt en overvåkende produkt- og produksjonskontroll. 
 
SINTEF eller et annet akkreditert inspeksjonsorgan overvåker produksjonskontrollen ved inspeksjon på produksjonsstedet. For enkelte produkttyper omfatter kontrollen også stikkprøver av produktet for å kontrollere at produktet samsvarer med den tekniske spesifikasjonen som ligger til grunn for produktsertifikatet.
 
Dersom produsenten har et sertifisert kvalitetssystem, f.eks. i henhold til ISO 9000-serien, blir revisjonen av kvalitetssystemet samordnet med den overvåkende  produksjonskontrollen så langt dette er mulig. 

Bruk av sertifiseringsmerke for SINTEF Produktsertifikat 

Alle innehavere av et SINTEF Produktsertifikat får et sertifiseringsmerke fra SINTEF Certification.

Se eksempel på sertifiseringsmerke nedenfor.

Sertifiseringsmerket for SINTEF Produktsertifikat kan benyttes av bedriften på produkt, emballasje og markedsføringsmateriell. Bruk av sertifiseringsmerket for å vise at produktet er sertifisert, gjøres ved å merke produktet direkte, eller ved å vise merket i brosjyrer og annen markedsføring (annonser, web, brev o.l.). Merket må bare brukes i direkte tilknytning til det produktet som er sertifisert. Merket må ikke brukes på en måte som kan gi inntrykk av at også andre, ikke sertifiserte produkter fra samme leverandør/produsent også omfattes av sertifikatet. SINTEFs logo skal ikke brukes.

Dersom sertifikatet utløper, oppheves eller trekkes tilbake, skal bruken av sertifiseringsmerket og annen henvisning til SINTEF Produktsertifikat opphøre umiddelbart.

 
Eksempel på sertifiseringsmerke fra SINTEF 

Publisering og gyldighetstid

Innehavere av SINTEF Produktsertifikat distribuerer selv sine sertifikater etter behov.
Alle gyldige SINTEF Produktsertifikat er publisert på www.sintefcertifcation.no.
 
Et SINTEF Produktsertifikat utstedes for 5 år av gangen. Det tegnes en kontrakt mellom SINTEF og innehaveren om oppfølging og eventuell revisjon av sertifikatet ved endringer i produktet, produksjonen eller andre forhold som har betydning for sertifikatet. Normalt blir et SINTEF Produktsertifikat oppdatert ved endringer i produkt, produksjon eller andre vesentlige forhold. Dersom vesentlige endringer skjer med produkt, produksjon eller andre vesentlige forhold uten at innehaver ønsker å få sertifikatet revidert, kan sertifikatet måtte trekkes tilbake.
 

Alternativ til produktsertifikat

Dersom det ikke finnes en standard eller annen teknisk spesifikasjon innen produktområdet, eller at man ønsker en mer omfattende produktdokumentasjon (f.eks. dokumentasjon av spesielle egenskaper, spesifisering av bruksområder, betingelser for bruk mv.), kan det for byggevarer også utstedes SINTEF Teknisk Godkjenning.
 
SINTEF Teknisk Godkjenning er særlig aktuelt for sammensatte systemer, for eksempel vannbaserte gulvvarmesystemer. Man kan utstede produktsertifikat for mange av komponentene i et gulvvarmesystem, men med en SINTEF Teknisk Godkjenning kan man dokumentere systemet som helhet. Med en SINTEF Teknisk Godkjenning får man også vurdert systemet i forhold til krav i byggteknisk Forskrift (TEK). 
 

Søknad om sertifisering

 
 
Underlagsdokumentasjon nummereres og føres inn som vedlegg i skjemaet. Søknadsskjema og underlagsdokumentasjon som for eksempel prøvings- og beregningsrapporter, brosjyrer, monteringsanvisning og datablader legges ved som vedlegg i e-post og sendes til certification@sintef.no, eller per brev til:
 
SINTEF Certification
Pb 124 Blindern
0314 Oslo
  

Informasjon om anke- og klagemuligheter