SINTEF utfører inspeksjon med bruk av digitale hjelpemidler

Produsenter som er innehavere av sertifikater og tekniske godkjenninger for byggevarer er normalt underlagt en pliktig og kontraktfestet overvåkende kontroll fra tredjepart. Den overvåkende kontrollen kan blant annet bestå av inspeksjon knyttet til bedriftens interne produksjonskontroll (heretter: FPC; engelsk fork.) og/eller kontrollprøving i laboratorium, og har til hensikt å bidra til at produsenten har et effektivt system for FPC som sikrer at den sertifiserte/godkjente byggevaren opprettholder kvaliteten, jf. konsistent ytelse (Constancy of Performance; eng. fork.).

I henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer skal inspeksjoner utføres ved at inspektøren oppsøker produksjonsstedet fysisk. Utbruddet av covid 19-pandemien - som fortsatt påvirker vår hverdag i betydelig grad - og det faktum at brukbar teknologi er tilgjengelig for "de fleste", eksempelvis PC og mobiltelefon med hensiktsmessige programvarer/applikasjoner, har medført at mange inspeksjoner for tiden må og kan gjennomføres via digitale plattformer. En slik inspeksjon vil også bli kalt for digital inspeksjon eller fjerninspeksjon, og "remote inspection" på engelsk. SINTEF ser ikke bort fra at denne måten å utføre inspeksjoner på blir mer vanlig, også med tanke på å kunne redusere klimabelastningen som følge av mindre reisevirksomhet.

Innholdet i og formålet med en slik inspeksjon skal være det samme som om inspektøren hadde foretatt inspeksjon på stedet. Under forberedelse til inspeksjon kan inspektøren be om å få tilsendt kopi av utvalgte prosedyrer fra bedriftens dokumenterte system for FPC per e-post. Inspektøren kan dermed starte inspeksjonen med en bedømmelse av de tilsendte prosedyrer som en forlengelse av sin egen forberedelse til inspeksjon.

Etterpå gjennomføres et videomøte hvor inspektøren blant annet vil be om at produsenten viser aktuelle prosedyrer for gjennomgang ved såkalt "skjermdeling" via MS Teams, e.l. likn. Innholdet kan altså ses på de ulike skjermer som er koplet opp mot det aktuelle videomøtet. Selve prosedyregjennomgangen vil dermed ikke utgjøre noen vesentlig forskjell fra en inspeksjon på stedet. Ved inspeksjon på stedet blir en slik systembedømming normalt utført på produsentens møterom, der prosedyrer og øvrig dokumentasjon - på inspektørens anmodning - blir vist på den skjermløsning som måtte finnes, f.eks. "storskjerm". Innholdet kan altså ses av alle deltakere på en og samme skjerm.

Under en inspeksjon skal det også vurderes om systemet for FPC er tilstrekkelig implementert, altså at det er samsvar mellom de beskrevne prosedyrer og gjennomføringen av disse, herunder at produsenten kan dokumentere at de nødvendige kontroller blir gjort i tråd med de aktuelle prosedyrer, og slik at kravene i de relevante standarder/retningslinjer blir hensyntatt. Også her vil det være aktuelt at inspektøren anmoder om at dokumentasjon på praktisering av prosedyrene blir vist ved "skjermdeling". Eksempler på dette kan være registrering og behandling av avvik, logg for kontroll/kalibrering av måleutstyr, resultater fra kontrollmålinger underveis i produksjonen, etc.

En inspeksjon langs produksjonslinja, dvs. fra råvare-/komponentlager til ferdigvarelager, kan bli utført i sanntid på MS Teams, Facetime eller liknende, eksempelvis via en mobiltelefon eller et nettbrett. Det vil si at produsentens representant går langs produksjonslinja og filmer det som inspektøren ber om. Alternativt, eller som supplement, kan det bes om at det blir tatt bilder (foto). Bildene bør fortrinnsvis bli tatt og oversendt på samme dato som videomøtet blir gjennomført.

 Rapportering av hver inspeksjon vil gjøres på samme måte som før.


 

16.11.2020