Personsertifisering for radontjenester

For å sikre at utførelse av radontjenester innenfor nybygg og eksisterende bygg blir utført av personell med relevant kompetanse har SINTEF etablert en personsertifiseringsordning innen området. Denne ordningen planlegges lansert i løpet av 2022. SINTEF er et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan som sertifiserer personell som utfører radontjenester etter SINTEFs retningslinjer for personsertifisering for radontjenester. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

 

Mer informasjon om personsertifisering radontjenester 

 • Bakgrunn for ordningen
 •  Hvem kan sertifiseres
 •  Kostnader
 •  Søknad og dokumentasjon
 •  Opprettholdelse av sertifikat
 •  Gyldighet og fornyelse av sertifikat
 •  Utvidelse av sertifiseringsomfang
 •  Oppsigelse og tilbaketrekking av sertifikat
 •  Gjenopprettelse av sertifikat
 •  Kurs og eksamen 

Bakgrunn for ordningen

Radon er en usynlig luktfri gass som øker risikoen for lungekreft. Nivået innendørs bør være så lavt som mulig. Radon i inneluft er i dag regulert i arbeidsmiljøloven, strålevernloven, folkehelseloven og plan- og bygningsloven med forskrifter, men det finnes ikke regelverk eller ordninger som sørger for at personer som utfører radonmåling, eller utfører tiltak mot radon, har nødvendig kompetanse.

 

Det gir økt trygghet for kundene (byggherrer, byggeiere, utleiere, huseiere mm.) dersom bransjen kan vise til felles retningslinjer og opplæringssystem.  Med bakgrunn i dette har SINTEF i samarbeid med Norsk Radonforening (NRF) jobbet med å få på plass en personsertifiseringsordning av personer som utfører radontiltak i eksisterende og nye bygg. Denne ordningen planlegges lansert i løpet av 2022. Ordningen driftes av SINTEF.

 

Kursvirksomhet og opplæring gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Community og NRF,  i henhold til samarbeidsavtaler. Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) er bidragsyter.

 
Hensikten med sertifisering av radontjenester er å dokumentere at personer som utfører måling og radontiltak har relevant kompetanse, og at denne kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes.
Det vil da tilbys personsertifisering innenfor følgende to områder:
 •           Personsertifisering for radontjenester eksisterende bygg      

 •       Personsertifisering for radontjenester nybygg 

En personsertifisering vil kunne bidra til:

 • generell kompetanseheving blant personell som utfører radontiltak, til fordel for både utførende innen radontjenester og mottakere av radontjenester
 • at personell som utfører radontjenester innen eksisterende bygg tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om tiltak rettet mot allerede bygde bygninger. Dette innbefatter kunnskap om eldre byggemåter og løsninger samt om tiltak rettet mot tetting og undertrykksventilering, med tilhørende ulike produkter og produktgrupper.
 • at personell som utfører radontjenester innen nybygg tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om tiltak i nybygg. Dette innbefatter planlegging og prosjektering før bygging og kunnskap om de vanligste tiltakene som tetting, og undertrykksventilering, med tilhørende ulike produkter og produktgrupper

Hvem kan sertifiseres

Det kan søkes sertifisering av personer som oppfyller følgende kriterier:
 
 1. Søker må ha gjennomført kurset Fagkurs Radon
 2. Søker må i tillegg ha gjennomført en av følgende kurs, og bestått tilhørende eksamen:
  1. Kurs radontjenester nybygg 
  2. Kurs radontjenester eksisterende bygg
Man kan sertifiseres i både Nybygg og Eksisterende bygg, men sertifisering er uavhengig av hverandre og det må gjennomføres separate kurs og eksamener, selv om noe pensum er overlappende.
Bestått eksamen er gyldig og kan danne grunnlag for sertifisering i inntil 12 måneder etter at sensur er falt.
 
Det forutsettes i tillegg at faktura for sertifiseringskostnader (utstedelse og årsgebyr) er betalt før sertifikat kan utstedes.

Kostnader

Sertifiseringen faktureres med et fast årlig gebyr på NOK 1300. I tillegg kommer et gebyr for utstedelse av sertifikat. Gebyret for utstedelse er på NOK 1900. Alle priser er eksklusiv mva. og gjelder for 2022.
Kostnader for endring av sertifiseringsomfang, fornyelse av sertifisering, eller gjenopprettelse av tilbaketrukket sertifikat faktureres med samme beløp som ved nyutsendelse.  

Søknad og dokumentasjon

Kandidater som har bestått eksamen på kurset Radontjenester Eksisterende Bygg eller Nybygg kan søke om personsertifisering for radontjenester. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering  og underskrive søknaden. Søknad fylles ut og sendes inn i løpet av kurset sammen med kursbevis.
 
Søker kan også selv sende inn søknad om sertifisering til certification@sintef.no. Søknad skal inneholde opplysninger om:
 • Personopplysninger
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Fakturaadresse (hvis annen enn privatadresse)
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Bilde i jpg format
 • Hva det søkes sertifisering for:
  • Radonkonsulent Eksisterende bygg
  • Radonkonsulent Nybygg 
I tillegg skal følgende dokumentasjon vedlegges ved søknaden:
 • Kursbevis fra godkjent Fagkurs Radon

Opprettholdelse av sertifikat

Det forutsettes et visst aktivitetsnivå for opprettholdelse av sertifisering. For å opprettholde sertifiseringen skal den sertifiserte sende inn rapport en gang midtveis i sertifiseringsperioden, det vil si ca. 30 måneder (to og et halvt år) etter at sertifikatet ble utstedt eller fornyet. Rapporten skal gi en oversikt over antall utførte radontjenester siden forrige rapportering, eller siden sertifikatet ble utstedt. SINTEF Certification gir innehaver beskjed når tiden for rapportering nærmer seg og vil da oversende skjema for rapportering.

 

Gyldighet og fornyelse av sertifikat

Personsertifikat for radontjenester har en gyldighet på 5 år, og kan deretter fornyes for 5 år av gangen dersom søker ønsker det, og forutsatt at innehaveren sender inn rapport om aktiviteter som angitt over.  SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post 3 til 6 måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel bestått eksamen fra et oppfriskningskurs. 
 
Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

Oppsigelse og tilbaketrekking av sertifikat

Oppsigelse av sertifikatet kan gjensidig bare skje ved årsskifte, og skal meddeles skriftlig før 1. desember. Ved manglende betaling av årsgebyrer, eller dersom det kan dokumenteres at innehaveren ikke innehar nødvendig kompetanse om radontjenester, eller at personsertifikatet misbrukes, kan dette danne grunnlag for tilbaketrekking av sertifikatet. Tilbaketrekking kan også skje ved manglende rapportering av aktiviteter, eller ved manglende innrapportering av endringer i kontaktinformasjon eller fakturaadresse. Tilbaketrekking kan skje til ethvert tidspunkt i sertifiseringsperioden. Innbetalt gebyr tilbakebetales ikke ved oppsigelse av sertifikatet eller tilbaketrekking av sertifikatet i løpet av året.

Gjenopprettelse av sertifikat

For gjenopprettelse av sertifikater som har gått ut på dato eller som er trukket tilbake gjelder følgende betingelser:
 1. Søknad mottatt innen 12 måneder etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje uten krav om ny eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende rapport av aktiviteter er sendt inn. 
 2. Søknad mottatt fra 12 måneder til 30 måneder etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje etter bestått eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende rapport av aktiviteter er sendt inn.
 3. Søknad mottatt mer enn 30 måneder (2,5 år) etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan kun skje etter gjennomført kurs og bestått eksamen. 

Kurs og eksamen

Fagkurs (uten eksamen) og kurs i Radontjenester Eksisterende bygg og Nybygg (med eksamen) som danner grunnlag for sertifisering holdes av SINTEF og NRF i henhold til samarbeidsavtaler. DSA er bidragsyter. Mer informasjon om kurs finnes på NRF sine nettsider.

Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEFs retningslinjer for personsertifisering for radontjenester.

Kursarrangører

SINTEF Community
Pb 124 Blindern, 0314 Oslo 
Kontaktperson: John Einar Thommesen