Akkreditert sertifisering av stiger, stillas og kantsikingsprodukter

Stiger, stillas og kantsikringsprodukter som omfattes av Produsentforskriften har krav til produktsertifisering. Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften. Sertifiseringskravet gjelder også for stillaskomponenter, gardintrapper og arbeidsbukker. Kantsikringsprodukter er produkter til midlertidige formål under f.eks. bygge- og vedlikeholdsarbeider, og omfatter ikke byggevarer som rekkverk og annet. 
 
Kantsikringsprodukt Sorsafe rekkverkstolpe. Foto: Sorsafe
  
Produkter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes i Norge inntil tidspunktet som er angitt på typegodkjenningen. Dersom man ikke har gyldig typegodkjenning fra Arbeidstilsynet må man for omsetting på det norske markedet ha et produktsertifikat i henhold til Produsentforskriften.
Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i produsentforskriftens § 4-1 til § 4-4 og eventuelle relevante standarder er oppfylt.
Produkt som har sertifikat i henhold til § 4-5 skal kontrolleres årlig. Kontrollen skal utføres av det sertifiseringsorganet som utstedte sertifikatet eller av et kompetent organ som i henhold til avtale med sertifiseringsorganet kan gjennomføre kontrollen på vegne av dette.
 
Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret. Produsentforskriften stiller i §4-4 krav om norsk monterings- og bruksveiledning. 
 
SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter Produsentforskriften. Hvis du ønsker dialog med SINTEF om produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter ber vi deg fylle ut søknadsskjema for SINTEF Produktsertifisering. Når vi mottar søknaden vil vi utpeke en prosjektleder som tar kontakt med dere for å avtale et informasjonsmøte hvor informasjon fra søker og sertifiseringsprosessen gjennomgås. Mer informasjon om søknad finnes her. Orientering til søkere av produktsertifikat for stiger, stillas og kantsikringsprodukter finner du her
 
Dersom dere ønsker en videre dialog om produktsertifisering for stillasprodukter kan dere kontakte SINTEF Certification på e-post certification@sintef.no.  
 
 
 
 

19.10.2021