Derfor bør du velge byggevarer med dokumentasjon fra SINTEF

Produktdokumentasjon fra SINTEF sikrer at du som kjøper byggevarer får nødvendig informasjon om varenes egenskaper. SINTEF utsteder produktdokumentasjon for alt fra enkeltprodukter som vannkraner, bygningsplater og vinduer til prefabrikkerte byggmoduler med ferdig flislagte bad. 
 
For mange produkttyper utstedes dokumentasjon gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning og for en del produkttyper utstedes SINTEF Produktsertifikat. 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning har SINTEF Byggforsk som kompetent og uavhengig tredjepart vurdert produktet som egnet i bruk.  Velger du produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning, er du som kjøper og bygger sikker på at byggevaren tilfredsstiller norsk lovverk og er egnet for bruk i norske byggverk.
 • SINTEF Byggforsk har vurdert produktet som egnet for bruk i norske byggeprosjekter, med de betingelser og anbefalinger som godkjenningen gir
 • Produktet tilfredsstiller de minstekrav og kvaliteter som SINTEF Byggforsk anbefaler
 • Produktet er egnet for norsk klima og norsk byggeskikk
 • Produktet tilfredsstiller myndighetenes krav til nødvendig dokumentasjon
 • Produktet inneholder ikke farlige stoffer, vurdert fra europeiske lister og den norske prioritetslisten
 • Produktet bidrar ikke til helseskadelige emisjoner til inneluften
 • Produktet bidrar ikke til skadelig utlekking til vann og jord
 • SINTEF Teknisk Godkjenning inneholder relevant miljødokumentasjon for både TEK og BREEAM-NOR.
 
 

SINTEF Produktsertifikat

Velger du produkter med SINTEF Produktsertifikat, er du som kjøper og bygger sikker på at byggevaren tilfredstiller relevante tekniske krav gitt i en produktstandard eller en annen teknisk spesifikasjon. SINTEF Byggforsk er utpekt av myndighetene som teknisk kontrollorgan for sertifisering av produkter i henhold til Byggevareforordningen, og utsteder nøytral tredjeparts dokumentasjon på at byggevaren tilfredsstiller følgende grunnleggende krav:
 • Bæreevne; mekanisk motstandsevne og stabilitet
 • Sikkerhet ved brann
 • Hygiene, helse og miljø, for eksempel utlekking av tungmetaller til drikkevann
 • Sikkerhet ved bruk
 • Vern mot støy
 • Varmeisolasjon og energiøkonomisering
 • Bærekraftig bruk av naturressurser

Er ikke CE-merking god nok dokumentasjon?

For dem som bygger, er det viktig å være klar over at et CE-merke  i seg selv ikke er noe kvalitetsmerke. Det er kun en dokumentasjon på at byggevaren kan markedsføres og selges i EU- og EØS-området. For eksempel kan CE-merking for et vindu beskrive at vinduet ikke er testet for verken regntetthet eller lufttetthet, og at isolasjonsevnen er svært dårlig. Et slikt vindu vil ikke være egnet til bruk i en bolig i Norge selv om CE-merkingen oppfyller de krav som gjelder for CE-merking.