TG 20506  OLDROYD® Radontett TEK17 B


Innehaver

Oldroyd as
Isdammen 25
3962 Stathelle
Norge
35 98 75 50
www.oldroyd.no

Kontaktperson innehaver

Nina Carlsen nina.carlsen@oldroyd.no

Kontaktperson SINTEF

Malin Hope Risvold malin.risvold@sintef.no